Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον υπολογισμό των μορίων.

Φόρμα υπολογισμού μορίων

http://markcalc.minedu.gov.gr/